Kazimierz Olchawa. 45 lecie pracy dziennikarskiej świętowałem w Egipcie

Kazimierz Olchawa

Niedawno minęło 45 lat mo­jej pracy dziennikarskiej, którą zaczynałem jako fotore­porter Gazety Krakowskiej jesie­nią 1968 roku. Fotografia praso­wa była też głównym gatunkiem dziennikarskim, jaki uprawiałem w ciągu tych 45 lat, chociaż później także pisałem, ilustrowa­łem graficznie i „łamałem”, czyli rozmieszczałem teksty, zdjęcia i rysunki w miesięczniku „Wzrasta­nie”, a w ciągu ostatnich 23 lat stałem się też wydawcą, wyko­nując jednocześnie te wcześniej wymienione czynności.

Do pewnego momentu liczy­łem zdjęcia opublikowane w różnych wydawnictwach. Kie­dy doszedłem jednak do około 40 tys. przestałem liczyć.

Fotografia prasowa była moją specjalizacją, jaką zająłem się przy pisaniu pracy dyplomo­wej na studiach dziennikarskich. Były to moje drugie studia po ukończeniu wcześniej Kopalnic­twa Naftowego i Gazownictwa na Akademii Górniczo Hutni­czej. Pisząc pracę dyplomową na temat fotografii prasowej oparłem się na świetnej książce dr. Stanisława Petersa - „Ilustra­cja prasowa” - dziennikarza, który pracował już w przedwojennym Ilustrowanym Kurierze Codzien­nym wydawanym przez Mariana Dąbrowskiego od 6 grudnia 1910 roku do 26 października 1939 roku w łącznym nakładzie, z dodat­kami, dochodzącym do 400 tys. egzemplarzy. Jego pismo było sprzedawane w 1827 punktach sprzedaży w Polsce i kilku krajach Europy. Więcej na temat IKC pi­sze na drugiej stronie w tegorocz­nym, lutowym numerze Gazety Miechowskiej - Leszek Mazan.

Moja przygoda z fotografią prasową zaczęła się wła­śnie od kontaktu z dr. Stanisła­wem Petersem. Zacząłem więc interesować się ówczesnymi kra­kowskimi redakcjami proponując im swoje zdjęcia. Wtedy w Krakowie funkcjonowały: Przekrój, Dzien­nik Polski, Tempo, Echo Krakowa, Gazeta Krakowska i Życie Literac­kie.

I właśnie wtedy w czasie wizyty w Gazecie Krakowskiej trafiłem na Stanisława Petersa, który pro­wadził w Magazynie „Piątek”, rubrykę poświęconą fotografii. On też wybrał 2 zdję­cia i dosyć szybko je opublikował, a jednocześnie skierował mnie do Edmunda Piekarza, szefa Działu Terenowego Gazety Krakowskiej, który stwierdził, że ktoś taki jest im potrzebny.

Po drodze, w międzyczasie, uzyskałem uprawnienia do wykonywania zawodu artysty fo­tografika. Przez wiele lat prowa­dziłem kluby i kółka fotograficz­ne w różnych miejscowościach. W latach 1978 do 2002 byłem wy­kładowcą fotografii w Państwo­wym Liceum Sztuk Plastycznych. Przez ponad 10 lat prowadziłem we „Wzrastaniu” rubrykę poświę­coną fotografii - „Fotopenetra­cje”, którą kontynuuję od 23 lat do teraz, w wydawanej przez siebie Gazecie Miechowskiej.

 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dosyć intensywnie zajmowałem się fo­tografią artystyczną. W tym cza­sie zdobyłem około 30 nagród w ogólnopolskich konkursach fo­tograficznych, w tym kilka pierw­szych. Zaprezentowałam kilka­naście wystaw indywidualnych, z których największe znaczenie miała wystawa „Wiśnicz”, bę­dąca zestawem 100 czarno-bia­łych zdjęć formatu 40x40 cm o charakterze socjologicznym, pokazujących zanikające sposo­by życia, pracę, modlitwę, wypo­czynek, starych wiśniczan w kon­traście do działalności żyjących tam artystów, z których od cza­sów Kmitów Wiśnicz słynął. Wy­stawa ta była pokazana w kilku galeriach Biura Wystaw Artystycz­nych w Polsce a także w Kuopio i na promie Pomerania. Niektóre z prac, z tego cyklu, znalazły się na bardzo prestiżowej wystawie w Londynie zorganizowanej przez Królewskie Towarzystwo Fotogra­ficzne w Anglii.

Obecnie fotograficzną dzia­łalnością wystawienniczą zajmuję się rzadziej, ze względu na wielepracy przy działalności wydawniczej, ale świętowanie 45-lecia pracy dziennikarskiej w Egipcie w czasie VII Kongre­su Mediów Polskich było okazją do wykonania wielu zdjęć, któ­rych prezentacją w Galerii BWA „U Jaksy” chciałbym zaznaczyć mój jubileusz. Zapraszam do Ga­lerii „U Jaksy” w Miechowie, Plac Kościuszki 3a, 14 lutego o godzi­nie 18 na pokaz zdjęć „Egipt”.

Kazimierz Olchawa

Galeria zdjęć: Z podróży do Egiptu - VII Kongre­s Mediów Polskich

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •